6.4.21 mysql_stmt_param_metadata()

MYSQL_RES *
mysql_stmt_param_metadata(MYSQL_STMT *stmt)

This function currently does nothing.